آرشیو ماهانه: آگوست 2016

بحران رهبری و شکاف‌های بینِ نسلی

در آمد: در جامعه شناسی، به فرایند اجتماعی‌ای که چگونگی مناسبات و روند تغییرات‌ میان دونسل را تبین‌می‌کند “شکافِ بین نسلی” گفته‌می‌شود و شامل مجموعه عناصری‌ می‌گردد که چالش‌های متعددی را‌میان دونسل شکل‌می‌هد.‌این چالش‌ها،...

نقدی بر ” نقد” آسمایی

تذکر: در نوشته “کشتار تظاهرکنندگان جنبش روشنایی و وضعیت استثنایی هزاره‌ها”، ما فقط اشاره کوتاهی به نوشته “تاریکی‌ها در جنش روشنایی” در صفحه “آسمایی” کرده بودیم و نیازی به نقد مشروح آن نمی‌دیدیم. زیرا...