آرشیو ماهانه: ژوئن 2017

نژادگرایی زیرکانه

هر نژادگرایی، ذات‌گرایی است باید به خاطر داشت که نژادگرایی نه یک نوع که چندین گونه است : انواع نژادگرایی متناسب است با گروه‌های اجتماعی‌ای که همه نیاز دارند وجود خود را، آن‌گونه که زندگی...