آرشیو ماهانه: سپتامبر 2017

اپیدمی خودشیفتگی به روی شبکه‌ی وب*

خودشیفتگان به روی وب در همه جا حضور دارند. خوش تان بیایید یا نیاید، خودشیفتگان سعی می‌کنند با حضور در تمام صحنه ها و انحصار آن ها همه جا باشند و این پدیده‌ای است...