افغانستان به عنوان ملت بالقوه (افغانستان بدون افغان‌ها)