نقد و جامعه

کمال داوود کیست؟

این نام زمانی در فرانسه بلندآوزه شد که انتشارات معتبر «اکت سود»(۱) در ماه می‌ (۲۰۱۴)، رمان «مرسو، برسی معکوس»(۲) را به بازار کتاب عرضه کرد. این رمان در حقیقت واکنشی است به رمان...

بحران رهبری و شکاف‌های بینِ نسلی

در آمد: در جامعه شناسی، به فرایند اجتماعی‌ای که چگونگی مناسبات و روند تغییرات‌ میان دونسل را تبین‌می‌کند “شکافِ بین نسلی” گفته‌می‌شود و شامل مجموعه عناصری‌ می‌گردد که چالش‌های متعددی را‌میان دونسل شکل‌می‌هد.‌این چالش‌ها،...

نقدی بر ” نقد” آسمایی

تذکر: در نوشته “کشتار تظاهرکنندگان جنبش روشنایی و وضعیت استثنایی هزاره‌ها”، ما فقط اشاره کوتاهی به نوشته “تاریکی‌ها در جنش روشنایی” در صفحه “آسمایی” کرده بودیم و نیازی به نقد مشروح آن نمی‌دیدیم. زیرا...