نقد و جامعه

اپیدمی خودشیفتگی به روی شبکه‌ی وب*

خودشیفتگان به روی وب در همه جا حضور دارند. خوش تان بیایید یا نیاید، خودشیفتگان سعی می‌کنند با حضور در تمام صحنه ها و انحصار آن ها همه جا باشند و این پدیده‌ای است...

نژادگرایی زیرکانه

هر نژادگرایی، ذات‌گرایی است باید به خاطر داشت که نژادگرایی نه یک نوع که چندین گونه است : انواع نژادگرایی متناسب است با گروه‌های اجتماعی‌ای که همه نیاز دارند وجود خود را، آن‌گونه که زندگی...

سلان شاعر حافظه

سلان غریب‌ترین شاعر قرن بیستم است. مانند او هیچ شاعری آلمانی زبان هم‌عصرش، الهامات شاعرانه‌اش را با واژه، زبان و زمان این‌طور نیامیخته است. شاید رنه شار، دوست سلان و شاعر شهیر فرانسوی هم‌عصرش...

کلن مکانی برای توهمات

تذکر: «کلن مکانی برای توهمات» عنوان مقاله‌ی جنجال برانگیز کمال داوود روزنامه‌نگار و نویسنده‌ی جوان الجزایری است که برای بار اول در روزنامه‌ی لا رپوبلیکا(۱) در ایتالیا انتشار یافت و سپس روزنامه‌ی لوموند(۲) به...